Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Dla pracodawców Print E-mail
środa, 30 kwiecień 2014

Dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Pracodawcy, którzy zatrudniają w swoim zakładzie młodocianych pracowników i zawarli z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego mają możliwość dofinansowania przez gminę kosztów kształcenia takich pracowników.

Dofinansowanie przysługuje jeżeli:
1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu, Dz.U. Nr 244, poz.1626),
2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika przysługuje w wysokości:
1. w przypadku nauki zawodu – 8.081 zł, przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia

2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Od 01 września 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy o systemie oświaty regulująca zasady przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Między innymi wszedł w życie przepis art.70b ust.11 definiujący, że przyznawane pracodawcom dofinansowanie należy traktować jako pomoc de minimis:

Do wniosku pracodawca musi złożyć następujące dokumenty:
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy, wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach,
- kopię umowy o pracę z młodocianym, pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
- kopie dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami,
- kopię umowy o pracę i świadectwa pracy od poprzedniego pracodawcy, jeżeli nastąpiła zmiana pracodawcy w trakcie trwania przygotowania zawodowego młodocianego,
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika

W razie nie złożenia przez wnioskodawcę wymienionych dokumentów Wójt Gminy Jordanów nie będzie mógł udzielić takiemu pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (art. 37 ust.7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – Dz.U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn.zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996r., Nr 60, poz. 278 ze zm.) w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Wójta Gminy Jordanów o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

Do pobrania druki wniosków i załączników, które obowiązują od 01.09.2012 r:

wniosek o przyznanie dofinansowania.doc
oswiadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis.doc
oswiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.doc
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls
zawiadomienie o zawarciu umowy.doc