Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
I N F O R M A C J A Drukuj E-mail
wtorek, 22 sierpień 2017

I N F O R M A C J A
STYPENDIUM SZKOLNE

Wnioski na nowy rok szkolny 2017/2018 należy składać w Urzędzie Gminy w Jordanowie ul. Rynek 2 (pokój nr 5)
do 15 września,
a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października


Formularze wniosków można pobrać:
- w Urzędzie Gminy w Jordanowie (pokój nr 5)
- w sekretariacie szkół w Łętowni, Naprawie, Osielcu, Toporzysku, Wysokiej
- ze strony internetowej www.gmina-jordanow.pl (zakładka: Oświata – Stypendia socjalne – do pobrania – Wniosek o stypendium szkolne)

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930) - obecnie kwota ta wynosi 514 zł.

Do wniosku załącza się zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno--wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.>
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków na cele edukacyjne.

Stypendium szkolne wypłacane jest za okres:
- wrzesień-grudzień - w grudniu 2017r.
- styczeń-czerwiec - w czerwcu 2018r.
w wysokości i terminie określonych w decyzji przyznającej stypendium szkolne.

< Poprzedni   Następny >