Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Placówki Wsparcia Dziennego Drucken E-Mail
08.06.2018
Image


Placówki wsparcia dziennego

są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W pracy z dzieckiem współpracują z rodzicami/opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi
Młodzież będzie brać udział w zajęciach dostosowanych do ich potrzeb i będzie mogła korzystać z jednej, dwóch lub trzech formach wsparcia łącznie. Rekrutacja w pierwszej kolejności na świetlicę, w dalszej kolejności na zajęcia specjalistyczne lub podwórkowe w zależności od indywidualnych potrzeb. Ponadto część osób może nie być zakwalifikowana na świetlicę natomiast będzie korzystać z pozostałych form wsparcia i będą mieć utworzony plan wsparcia.

Z uwagi na brak świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Jordanów w maju 2017 roku Gmina aplikowała o fundusze na utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego składając wniosek o dofinansowanie w ramach projektu finansowanego z funduszy europejskich. We wrześniu 2017 roku konkurs rozstrzygnięto pozytywnie.

Projekt będzie realizowany w ramach Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Tytuł projektu – Placówki wsparcia dziennego w Gminie Jordanów „Szansa na Sukces”

Termin realizacji projektu
01.08.2018 – 31.07.2021r.

Koszt projektu ogółem – 2 228 810,11 zł

Wykład własny
(wkład niefinansowy, rzeczowy, użyczenie pomieszczeń w szkołach - sal) – 8,24% tj 183 675 zł Placówka Wsparcia Dziennego będzie funkcjonować w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Planuje się utworzyć świetlice w Toporzysku i Łętowni.
Placówka będzie prowadzona w 3 grupach młodzieży:
Łętownia 2 grupy
Toporzysko 1 grupa

Prócz zajęć świetlicowych przewidziano również zajęcia dodatkowe.
Docelowo ze wszystkich zajęć będzie korzystać około 140 dzieci.
Oferta usług świadczonych przez Placówkę Wsparcia Dziennego

Placówce wsparcie ma otrzymać dzieci i młodzież do 18 roku życia w trzech rodzajach działań
w formie opiekuńczej:
- opiekę i wychowanie,
- pomoc w nauce,
- organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań;

w formie specjalistycznej, w szczególności:
- organizację zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych,
- realizację indywidualnych programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych
i psychoprofilaktycznych;

w formie podwórkowej:
- realizację działań animacyjnych i socjoterapeutycznych

Baza lokalowa PWD
Uwzględniając Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących PWD ustalono, że najodpowiedniejszą bazą lokalową do prowadzenia świetlic stanowią szkoły z terenu Gminy Jordanów
Lokal znajdujący się w Szkole Podstawowej w Toporzysku
Lokal znajdujący się w Szkole Podstawowej w Łętowni

Z przyznanych funduszy zostanie zakupione doposażenie świetlic oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć
REKRUTACJA DO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
"SZANSA NA SUKCES"


Rekrutacja uczestników projektu Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Jordanów odbywać się będzie w okresie od 03 września do 14 września 2018 r. Dodatkowo rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, aby umożliwić płynne obejmowanie wsparciem nowych osób w razie rezygnacji/”wypadnięcia” z projektu osób wcześniej zakwalifikowanych

Placówka Wsparcia dziennego utworzona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020- w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Jordanów poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego (PWD).

Zgłoszenia dziecka do Placówki dokonują rodzice/opiekunowie prawni składając: Wniosek o przyjęcie dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Jordanów „Szansa na Sukces” oraz inne stosowne dokumenty.
Decyzję o przyjęciu dziecka do placówki podejmie Komisja Rekrutacyjna.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:
- w sekretariatach szkół podstawowych z terenu Gminy Jordanów.
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie do 14 września 2018 r. w godzinach od 12:30 do 17:30 w Szkole Podstawowej w Łętowni i Toporzysku.
REKRUTACJA NA ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE I PODWÓRKOWE
DO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO "SZANSĄ NA SUKCES"


Rekrutacja uczestników projektu na zajęcia specjalistyczne i podwórkowe odbywać się będzie w okresie od 1 października do 8 października 2018 r.

Zgłoszenia dziecka na zajęcia do Placówki dokonują rodzice/opiekunowie prawni składając: Wniosek o przyjęcie dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Jordanów „Szansą na Sukces” oraz inne stosowne dokumenty.
Decyzję o przyjęciu dziecka do placówki podejmie Komisja Rekrutacyjna.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:
- w sekretariatach szkół podstawowych z terenu Gminy Jordanów.
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie do 8 października 2018 r. w godzinach od 12:30 do 17:30 w Szkole Podstawowej w Łętowni i Toporzysku.
Informacja o dyżurach wychowawców.doc

Informacja o spotkaniu w PWD.doc

Informacja o spotkaniu w PWD Toporzysko.doc

Prezentacja PWD.ppt

Ulotka.pptSzanowni Państwo,

Miło jest nam poinformować Państwa o kolejnej rekrutacji uczestników do projektu Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Jordanów „Szansą na sukces”.
Rekrutacja odbywać się będzie w okresie od 19 sierpnia do 6 września 2019 roku. Dodatkowo nabór uczestników będzie prowadzony w sposób ciągły, aby umożliwić płynne obejmowanie wsparciem nowych osób w razie rezygnacji z projektu osób wcześniej zakwalifikowanych.

Placówka Wsparcia Dziennego utworzona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie 9 Osi Priorytetowej - Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Jordanów poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego (PWD).
Zgłoszenia dziecka do Placówki dokonują rodzice/opiekunowie prawni składając przede wszystkim „Wniosek o przyjęcie dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Jordanów „Szansa na Sukces” oraz inne stosowne dokumenty.
Decyzję o przyjęciu dziecka do placówki podejmie Komisja Rekrutacyjna.
Do 20 września zostanie opublikowana lista rankingowa oraz rezerwowa do placówki.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie do 6 września 2019 r. w godzinach pracy Placówek w Łętowni i Toporzysku oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach 7:30-15:30.

Dokumenty rekrutacyjne

Informacja o spotkaniu w PWD Toporzysko.doc

Informacja o spotkaniu w PWD Letownia.doc

Deklaracja udzialu w projekcie.pdf

Wniosek o przyjecie do PWD.PDF