Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
III SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Print E-mail
poniedziałek, 17 grudzień 2018

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
III SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I i II Sesji Rady Gminy Jordanów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy w trakcie kadencji 2014 – 2018.
8. Uchwała w sprawie zmian budżetu.
9. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2018 – 2028.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Jordanów na rok 2019.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2019 – 2028.
12. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
13. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
14. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Jordanów.
15. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/131/2008 Rady Gminy Jordanów z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.
16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Jordanów oraz stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 28 grudnia br. /tj: piątek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 10.00


Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek

< Prev   Next >