Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
VIII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Print E-mail
czwartek, 22 sierpień 2019

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
VIII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Jordanów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
8. Uchwała w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2019 - 2028 za I półrocze 2019 roku.
9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2019 rok.
10. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2019 – 2028.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jordanów na lata 2019 – 2021.
12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/161/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Jordanów zaliczanych do sektora finansów publicznych.
13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów".
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 29 sierpnia br. /tj: czwartek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30


Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek


< Prev   Next >