Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
XIII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
sobota, 22 luty 2020

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XIII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Jordanów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2020 rok.
8. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2020 – 2030.
9. Uchwała w sprawie: udzielenia Powiatowi Suskiemu pomocy finansowej.
10. Uchwała w sprawie: udzielenia Powiatowi Suskiemu pomocy finansowej.
11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu na dofinansowanie działalności Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
12. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jordanów na lata 2020-2025.
13. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.
14. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jordanów w 2020 roku”.
15. Uchwała w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, mieszkańców Gminy Jordanów.
16. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych Rady Gminy Jordanów oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 28 lutego br. /tj: piątek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek
< Poprzedni   Następny >