Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Informacja Drucken E-Mail


System Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Jordanów

Od 3 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zbiórka odpadów komunalnych będzie prowadzona przez Gminną Spółkę Komunalną „Skawa-Jordanów” Sp. z o. o. z siedzibą w Osielcu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów został wprowadzony nowy szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z podziałem na:

- papier i tektura – pojemnik lub worek koloru niebieskiego z napisem „Papier”
- szkło – pojemnik lub worek koloru zielonego z napisem „Szkło”
- metal, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe – pojemnik lub worek koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
- bioodpady – pojemnik lub worek koloru brązowego z napisem „Bio”
- odpady pozostałe zmieszane - nienadające się do segregacji – pojemnik lub worek koloru czarnego

W okresie od listopada do maja będzie odbierany popiół (zbiórka dwa razy w miesiącu wg harmonogramu), który należy umieszczać w metalowych pojemnikach. Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość tylko w te worki na odpady segregowane, które zamierza przekazać firmie wywozowej do odbioru (np. jeżeli posiada kompostownik nie musi dysponować workiem brązowym na odpady ulegające biodegradacji). Worki lub pojemniki należy wystawić wg ustalonego harmonogramu do godz. 7.00 rano w dniu zbiórki.

WORKI i KODY KRESKOWE

W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są worki oraz kody kreskowe. Worki na odpady komunalne oraz kody kreskowe dostępne są w Gminnych Ośrodkach Kultury, Sportu i Promocji na terenie każdej miejscowości. Worki na bioodpady oraz kody kreskowe dostępne są w budynku Urzędu Gminy - ul. Mickiewicza 3 - Jordanów.

Od 1 stycznia 2020 roku zmianie uległy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1. Jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny tzn. segregowane:
- 15,50 zł miesięcznie od gospodarstwa 1 osobowego,
- 31,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 2 osobowego,
- 46,50 zł miesięcznie od gospodarstwa 3 osobowego,
- 62,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 4 osobowego,
- 77,50 zł miesięcznie od gospodarstwa 5 osobowego,
- 93,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 6 osobowego i więcej osób.

2.Ustala się zwolnienie w wysokości 1,00 zł miesięcznie od gospodarstwa w przypadku gdy właściciele nieruchomości kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.

3.Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata wynosi:
- 31,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 1 osobowego,
- 62,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 2 osobowego,
- 93,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 3 osobowego,
- 124,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 4 osobowego,
- 155,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 5 osobowego,
- 186,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 6 osobowego i więcej osób.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji. Nowa wysokość opłaty za śmieci wyliczona jest jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych:
za I kwartał do 31 stycznia br.,
za II kwartał do 30 kwietnia br.,
za III kwartał do 31 lipca br.,
za IV kwartał do 31 października br.

Od 1 stycznia 2020 roku zmianie uległy także stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Roczna ryczałtowa opłata za odpady komunalne zbierane selektywnie (odpady segregowane) wynosi 169,00 złotych, opłata za odpady zbierane nieselektywnie (odpady niesegregowane) wynosi 338,00 złotych. Termin płatności do 30 czerwca bieżącego roku.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji.

UWAGA !!! ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO
Bank Spółdzielczy Jordanów nr 73 8799 0001 0000 0000 0475 0733
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiZawiadomienie Wójta Gminy

Harmonogramy Łętownia.pdf

Harmonogram Naprawa.pdf

Harmonogram Osielec.pdf

Harmonogram Toporzysko.pdf

Harmonogram Wysoka.pdf

Ulotka dot. segregacji 2020.pdf

Wzor deklaracji domki letniskowe.pdf

Wzor deklaracji nieruchomosci zamieszkale.pdf


OD DNIA 1 LIPCA 2013 R. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NIE MOŻNE DOWOLNIE WYBIERAĆ FIRMY WYWOZOWEJ ODPADY! OD TEJ DATY ODPADY KOMUNALNE NALEŻY OBOWIĄZKOWO PRZEKAZYWAĆ PODMIOTOWI WYŁONIONEMU W DRODZE PRZETARGU PRZEZ GMINĘ JORDANÓW.

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) położony jest w Suchej Beskidzkiej ulica Wadowicka 4a - na terenie Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych. PSZOK przyjmuje odpady komunalne wyłącznie od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych Gminy Jordanów, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg złożonej deklaracji.
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady komunalne zbierane selektywnie, tj.:
Katalog przyjmowanych odpadów (załacznik)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzi punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.
Godziny otwarcia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
- w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00,
- w drugą sobotę miesiąca w godzinach 7.00 - 15.00
Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na swój koszt.DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY


1. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI POWINIEN WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE GMINY W JORDANOWIE DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DRUK ZAWIERA SZCZEGÓŁOWE OBJAŚNIENIA DOT. KWOT OPŁATY, TERMINÓW PŁATNOŚCI, TERMINÓW SKŁADANIA, MIEJSCA SKŁADANIA ITP.

Wzór deklaracji - nieruchomości zamieszkałe.pdf

Wzór deklaracji - domki letniskowe.pdf

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE :
prawidłowo wypełniona deklaracja stanowi podstawę płatności (po wypełnieniu i złożeniu deklaracji należy pamiętać o dokonywaniu płatności za gospodarowanie odpadami)

w przypadku niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie albo w razie uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy w Jordanowie określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę posiadane zbiory meldunkowe i podatkowe

w przypadku nie wpłacenia opłaty w wyznaczonym terminie, deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego

sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (segregacji odpadów) Wójt Gminy Jordanów w drodze decyzji naliczy opłatę wyższą za odbieranie odpadów zebranych nieselektywnie wraz z zaległymi odsetkami.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Jordanów lata 2012-2018.pdf

Wykaz podmiotow zbierajacych zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny pochodzacy z gospodarstw domowych.pdf

Punkty zbierania odpadow folii sznurka oraz opon powstajacych w gospodarstwach rolnych.pdf

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierajace odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci niesegregowanych zmieszanych odpadow komunalnych bioodpadow oraz pozostalosci z sortowania.pdf

Uchwała Nr XI/117/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jordanów.

Uchwała Nr XI/118/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XI/119/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Uchwała Nr XI/120/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.

Uchwała Nr XI/121/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Uchwała Nr XI/122/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.UCHWAŁA NR XXIX/270/2017 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe leżących na terenie Gminy Jordanów.

UCHWAŁA NR XXX/281/2017 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

UCHWAŁA NR XXX/284/2017 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
ODPOWIEDNIO ZBIERAJĄC ŚMIECI I WYWOŻĄC JE, DBAMY O SWOJE OTOCZENIE, ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I DOBRY WIZERUNEK NASZEJ GMINY.MONITORING I JAKOŚĆ POWIETRZA!


Szanowni mieszkańcy, od listopada 2010r. na stronie internetowej www.wrotamalopolski.pl/powietrze/ prezentowane są prognozy stężeń zanieczyszczeń powietrza dla obszaru całej Małopolski (w tym gminy Jordanów). Można tam sprawdzić jakość powietrza wg stężeń następujących czynników: O3, SO2, CO, NO2, PM10, PM2,5.
Należy pamiętać żeby w piecach domowych nie spalać : starych ubrań, gumy, mebli lakierowanych, butelek plastikowych, kartonów z mleka (zawiera folię) i innych śmieci zawierających tworzywa sztuczne, ponieważ paleniska domowe (kotły c.o. i c.w.u.) nie wytwarzają wystarczającej temperatury do całkowitego spalenia tych materiałów. W wyniku ich spalania do atmosfery przedostają się duże ilości sadzy, węglowodorów aromatycznych dioksyn i furan (w tym benzo-α-pirenu), merkaptanów, formaldehydów i innych szkodliwych dla zdrowia ludzi związków chemicznych.Spaliny z takich procesów spalania wydostają się w postaci gęstego dymu, charakteryzującego się ostrym nieprzyjemnym zapachem, często drażnią śluzówki oczu i nosa oraz powodują duszności i alergie oraz inne choroby (m.in. nowotwory). Mieszkańcy, którzy spalają odpady z tworzywa sztucznego działają przede wszystkim na swoją niekorzyść, ponieważ też muszą wdychać zanieczyszczone powietrze (największe stężenie zanieczyszczeń jest w pobliżu źródła spalania).
Dodatkowo należy pamiętać, ze większość terenów zabudowanych gminy Jordanów występuje w dolinach (przede wszystkim m. Osielec, Toporzysko, Łętownia), co sprzyja akumulacji zanieczyszczeń ze względu na brak przewietrzania.

Jednym z rozpropagowanych haseł Fundacji Ekologicznej „ARKA” (www.fundacjaarka.pl) jest.:
„KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI” !!!

NIE SPALAJMY ODPADÓW Z PLASTIKU, TO SZKODZI NAM WSZYSTKIM!!!


ULOTKA Z 2015R. AKCJI INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ. PN.
"PALĄCA SPRAWA - NIE RÓBŻE ZADYMY, TU CHODZI O NASZE ZDROWIE"


OGRZEWAJ SWÓJ DOM MĄDRZE I CZYSTO!OGRANICZENIA I ZAKAZY DOT. EKSPLOATACJI KOTŁÓW I KOMINKÓW NA PALIWA STAŁE – WĘGIEL I DREWNO

Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXXII/452/17 z dnia 23 styczna 2017 r. wprowadził na obszarze województwa małopolskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz.U. Woj. Małopolskiego z 2017r. poz. 787). Uchwała ta zwana też antysmogową wprowadza na obszarze Małopolski(z wyłączeniem Gminy Miejskiej Kraków) ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji (kotłów, pieców, kominków), w których następuje spalanie paliw stałych (węgla, drewna). Czytaj WięcejOGRANICZENIA I ZAKAZY DOT. EKSPLOATACJI KOTŁÓW I KOMINKÓW NA PALIWA STAŁE, WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ

Tomasz Urynowicz Uchwala antysmogowa pismo i ulotka.pdf

List do miszkancow Malopolski.docxPOSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTM ELEKTRYCZNYM
I ELEKTRONICZNYM

ZUŻYTY SPRZĘT ODDAWANY W SKLEPIE
Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
Podstawa prawna: art. 42. ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz.U. z 2005r. Nr 180, Poz. 1495).

PRZEKAZANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU FIRMIE SPECJALISTYCZNEJ
Działające na terenie gminy Jordanów firmy zbierające odpady komunalne zbierają m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

AKCJA ZBIÓRKI ODPADÓW PROWADZONA PRZEZ GMINĘ JORDANÓW
Gmina Jordanów corocznie przeprowadza wiosenną i jesienną akcję zbiórki odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Szczegółowe terminy przeprowadzania akcji w terenie podawane są z odpowiednim wyprzedzeniem na głównej stronie internetowej www.gmina-jordanow.pl, oraz za pośrednictwem dyr. szkół, filii GOK i ogłoszeń parafialnych.
Zapobiegaj powstawaniu odpadów


Produkujemy coraz więcej odpadów, a drobne zmiany naszego zachowania mogą sprawić, że śmieci będzie dużo mniej. Możemy zaoszczędzić pieniądze, pomóc przy tej okazji innym, a przede wszystkim zadbać o środowisko. Poniżej prezentujemy kilka prostych zasad, dzięki którym można znacznie ograniczyć ilość produkowanych przez nas śmieci.
Zasady jak zmniejszyć ilość śmieci:
1. Idąc na zakupy zabieraj ze sobą torby wielokrotnego użytku, najlepiej wykonane z materiałów ekologicznych.
2. Jeżeli już weźmiesz ze sklepu torbę foliową, zanim ją wyrzucisz wykorzystaj ją w gospodarstwie domowym np. do pakowania i przechowywania, albo jako torbę na śmieci.
3. O ile to możliwe kupuj napoje w opakowaniach zwrotnych, albo w opakowaniach o dużych pojemnościach.
4. O ile to możliwe kupuj środki czystości w opakowaniach o większej pojemności lub w opakowaniach uzupełniających.
5. Nie marnuj żywności, planuj zakupy, nie kupuj nadmiernych ilości produktów, szczególnie o krótkim terminie przydatności do spożycia.
6. Ograniczaj użycie naczyń jednorazowych.
7. Kupuj produkty w opakowaniach nadających się do ponownego użycia, np. w pojemniczkach z tworzywa, które później można wykorzystać w gospodarstwie domowym do przechowywania żywności.
8. Nie kupuj pojemników plastikowych do przechowywania produktów, do tego celu wykorzystuj opakowania po produktach (słoiki, pojemniki z tworzyw, puszki).
9. Do pakowania drugiego śniadania wykorzystuj pojemniki wielokrotnego użytku lub woreczki, które mogą być używane wielokrotnie.
10. Jeżeli masz przydomowy ogródek kompostuj odpady we własnym zakresie. Kompostując nie tylko ograniczasz ilość wytwarzanych odpadów ale otrzymujesz wartościowy kompost.
11. Rzeczy używane, których już nie potrzebujesz np. meble, sprawny sprzęt AGD, ubrania, książki, zabawki sprzęty sportowe i dla dzieci oddaj instytucjom, które przekażą je potrzebującym.
12. Zanim wyrzucisz odpady surowcowe przygotuj je tak aby nadawały się do recyklingu:
ze szklanych opakowań usuń zakrętki, zaciski, gumowe uszczelki oraz resztki żywności, z odpadów papieru i tektury usuń elementy z tworzyw sztucznych i metali (np. spinacze, zszywki i okładki), rozdziel opakowania składające się z różnych tworzyw np. wytłoczki z tworzywa od tektury, folię aluminiową  zamykającą pojemnik z tworzywa po jogurtach lub serkach.
13. Jeżeli jest to możliwe ogranicz ilość zużywanego papieru:
- wysyłaj korespondencję pocztą elektroniczną zamiast tradycyjnych listów,
- zrezygnuj z papierowych faktur i rachunków za media i usługi oraz z tradycyjnych wyciągów bankowych na rzecz dokumentów przekazywanych w wersji elektronicznej,
- jeżeli musisz coś wydrukować, to drukuj dwustronnie,
- tam gdzie to możliwe wykorzystuj papier wcześniej zapisany jednostronnie.

Więcej informacji dotyczących sposobu ograniczenia powstawania odpadów można znaleźć na stronach internetowych: http://naszesmieci.mos.gov.pl/ oraz http://ekoszyk.mos.gov.pl/.PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY JORDANÓW NA LATA 2015-2018
WRAZ Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2022


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jordanów
Kompleksowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jordanów

ZWIĄZEK GMIN DORZECZA GÓRNEJ SKAWY - ŚWINNA PORĘBA