Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Pomoc Społeczna Drucken E-Mail
14.12.2010

Pomoc Społeczna

Pracownicy Socjalni obsługujący poszczególny teren:

Łętownia / z wyłączeniem Osiedla Zarębki/ – Elżbieta Działek
Naprawa – Marzena Rączka
Osielec /z wyjątkiem Górnego i Osiedla Zawodzie/ - Katarzyna Łabędzka
Wysoka i Górny Osielec – Karolina Grudniewska-Wierzba
Toporzysko – Katarzyna Brutanek
Łętownia Osiedle Zarębki i Osielec Osiedle Zawodzie – Agnieszka Skwarek

Pomoc Społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. /art. 2 ust. o pomocy społecznej/

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
1. Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
a/ na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit.c lub d lub w art. 186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach ( Dz. U. poz.1650 oraz z 2014 r. poz 463), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statutu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
b/ w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany- w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
3.mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Uni Europejskiej (...)

Pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1. ubóstwa
2. sieroctwa
3. bezdomności
4. bezrobocia
5. niepełnosprawności
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby
7. przemocy w rodzinie
8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
10. Bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością , o której mowa w art. 159 ust.1 pkt1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach;
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
13. alkoholizmu lub narkomanii
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł. zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł. zwanym dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”
3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:
a. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
b. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na ubezpieczenia społeczne
c. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób

Do dochodu nie wlicza się:
1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego
2. zasiłku celowego
3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty
4. wartości świadczenia w naturze 
5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych
5a) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
7) świadczenia wychowawczego( ustawa z dn. 11.02.2016r (..))

Rodzaje świadczeń:

Zasiłek stały:
Zasiłek stały przysługuje:
1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek okresowy:
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny

Zasiłek celowy:
Zasiłek celowy przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu lekarstw, żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom mniemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany także osobie lub rodzinie które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie przekraczającej kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy.

Usługi opiekuńcze:
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Dożywienie:
Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom jeżeli dochód osoby samotne gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie.
Dożywianie jest szczególnie kierowane do:
1. dzieci do lat 7
2. dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
3. osób i rodzin w szczególnie trudnej sytuacji, zwłaszcza osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym
Ustawa "Za Życiem"
Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł


Od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet  w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860).
Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" przewiduje m.in. jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Przewodnikiem rodzin po systemie wsparcia ma być asystent rodziny, którego zadaniem będzie koordynowanie dostępnej pomocy.

Zgodnie z ustawą, wsparcie dla rodzin oraz kobiet w ciąży będzie realizowane m.in. przez zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających, do diagnostyki prenatalnej oraz poprzez zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej.
Ponadto ustawa np. gwarantuje kobietom w ciąży oraz dzieciom z ciężkimi chorobami prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych w aptekach.

Na terenie gminy Jordanów organem właściwym do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie , ul. Bł.Ks. P. Dańkowkiego 10 gdzie należy się zgłaszać, aby uzyskać wsparcie przewidziane ustawą.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronach:

Link_1 www.sejm.gov.pl

Link_2 www.mpips.gov.pl
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE JORDANÓW NA LATA 2014-2020

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Jordanów

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Jordanów

Program - Rodzina Wspierająca