Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Programy Unijne Drukuj E-mail

Image
"LEPSZE JUTRO"

W dniu 02.06.2011 r. zostało zakończone postępowanie w sprawie wyłonienia firmy szkolącej realizującej szkolenia w ramach projektu systemowego "Lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie. Umowę na realizację szkoleń podpisano w dniu 15.06.2011r. z firmą Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski z Poznania. Dla tegorocznych 25 uczestników projektu systemowego przygotowaliśmy w ramach aktywizacji zawodowej następujące kursy zawodowe do wyboru:

- kelner - barman,
- opiekunka dziecięca,
- kucharz - sporządzanie potraw regionalnych

Wszyscy uczestnicy wezmą też udział w treningu kompetencji społecznych, treningu pracy i podstawach obsługi komputera.
Pierwszy moduł szkoleń realizowany będzie już w czerwcu.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu systemowego pn. „Lepsze Jutro” można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. Bł.Ks.P.Dańkowskiego 10 , 34 - 240 Jordanów tel. 182675369

Koordynator organizacyjny projektu Marzena RączkaImage
"LEPSZE JUTRO"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie po raz kolejny realizuje projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Lepsze jutro" – Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W latach 2009-2010 przeszkoliliśmy 29 klientów GOPS, będących mieszkańcami gminy Jordanów, posiadających status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo. Celem projektu była aktywizacja zawodowa tych osób, podwyższenie ich pozycji społeczno-zawodowej oraz zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego. Zaplanowane w projekcie działania umożliwiły tym osobom nabycie nowych kwalifikacji, i tak kurs sprzedawcy ukończyło - 8 osób, wizażu - 5 osób, opiekuna osób niepełnosprawnych -5 osób oraz kucharza -11 osób, w ramach tego kursu sfinansowano badania sanepidowskie. Ponadto wszyscy uczestnicy projektu w 2010 roku brali udział w kursie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz mogli skorzystać z indywidualnych porad prawnych.

W roku 2011r. działania w projekcie systemowym pn. „Lepsze jutro” skierowane są do 25 osób, które spełniają kryteria obowiązujące w poprzednich latach,
1. Posiadają zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Jordanów, zamieszkują na terenie Gminy Jordanów bez zameldowania z zamiarem stałego pobytu;
2. Są w wieku aktywności zawodowej od 18-go do 64-go roku życia,
3. Korzystają ze świadczeń pomocy społecznej
4. Są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.

Dla tegorocznych 25 uczestników projektu systemowego przygotowaliśmy w ramach aktywizacji zawodowej następujące kursy zawodowe do wyboru:
- kelner - barman,
- opiekunka dziecięca,
- kucharz - sporządzanie potraw regionalnych

Wszyscy uczestnicy wezmą też udział w treningu kompetencji społecznych, treningu pracy i podstawach obsługi komputera.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu systemowego pn. „Lepsze Jutro” można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. Bł.Ks.P.Dańkowskiego 10 , 34 - 240 Jordanów tel. 182675369

Koordynator organizacyjny Marzena RączkaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie
działający w imieniu Gminy Jordanów
realizuje projekt systemowy
"Lepsze Jutro"

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Cel projektu

Głównym celem projektu pt. „Lepsze Jutro” jest podniesienie poziomu aktywizacji społeczno - zawodowej, wzrost poziomu samooceny osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo poprzez pomoc w przezwyciężeniu indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy, zwiększenie efektywności poszukiwania pracy, rozszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz kształtowanie postaw samodzielności i kompetencji życiowych, podniesienie umiejętności autoprezentacji i poziomu motywacji, poprawa funkcjonowania na gruncie zawodowym, w środowisku rodzinnym i lokalnym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Wszystkie działania realizowane w ramach projektu służą uaktywnieniu sił i możliwości uczestników projektu tak, aby chcieli i umieli sami radzić sobie z trudnościami, przełamywać bariery utrudniające powrót na rynek pracy i aktywne życie w społeczności lokalnej. Z oferty wsparcia w ramach projektu mogą korzystać zarówno kobiety jak i mężczyźni – równość szans. Przestrzeganie zasady równości szans wiąże się z zapobieganiem wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub przynależność etniczną, wyznanie lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Realizując projekt Ośrodek jest zobligowany do uwzględniania problematyki równości szans.
Projekt zostanie zrealizowany poprzez następujące instrumenty:
* aktywną integrację, na którą złoży się:
- aktywizacja społeczna (trening umiejętności życiowych, który będzie obejmował zagadnienia związane ze zwiększeniem samodzielności, radzenia sobie ze stresem, komunikację interpersonalną. asertywność, naukę optymizmu i bycia twórczym)
- aktywizacja zawodowa (podniesienie umiejętności zawodowych, poruszania się po rynku pracy i autoprezentację)

Realizator projektu "Lepsze Jutro"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie
ul. Bł.Ks.P.Dańkowskiego 10
34 - 240 Jordanów
tel/fax 0182675369
e-mail:

Wszelkie informacje na temat projektu udzielane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie