Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Przemoc Drucken E-Mail
28.06.2011

KAŻDY CZŁOWIEK MA PRAWO DO NIETYKALNOŚCI OSOBISTEJ I NIENARUSZALNOŚCI GODNOŚCI


Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw wprowadziła z dniem 1 sierpnia 2010 r. zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Zgodnie z nowelizacją ustawy gmina ma obowiązek podjąć działania na rzecz przeciwdziałania przemocy, a działania te mają odbywać się w szczególności w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego. Podążając za wspomnianą ustawą, przemoc w rodzinie: „narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności”.

W SYTUACJACH PRZEMOCY KAŻDA OSOBA MOŻE LICZYĆ NA SPECJALISTYCZNĄ POMOC I INTERWENCJĘ.
Jeśli jesteś świadkiem lub osobą bezpośrednio dotkniętą przemocą skontaktuj się z członkami zespołu interdyscyplinarnego, którzy podejmą odpowiednie działania w ramach posiadanych kompetencji:

L.p.

Placówka

Imię i nazwisko członka Zespołu

Nr telefonu

1.

Komisariat Policji w Jordanowie

Plewa Ryszard

18 26 75 507

2.

Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej

Wolczko Agnieszka

33 87 42 440

3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie

Łabędzka Katarzyna

18 26 75 369

4.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Jabcoń Jan

18 26 93 510

5.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łętowni

Kowalcze Krystyna

18 27 73 005

6.

Zespół Szkół w Naprawie

Dyrda Ewa

18 26 72 003


Każdorazowo świadczona pomoc jest BEZPŁATNA!


CO TO JEST PRZEMOC W RODZINIE?

Definicja zawarta w art.2 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie stanowi, że przemoc w rodzinie to: „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt.1 ustawy, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. Inna definicja, której treść brzmi: „przemoc to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody” również wskazuje na intencjonalne działanie sprawcy, które w konsekwencji wywołuje cierpienie zarówno fizyczne jak i psychiczne.

PRZEMOC JEST PRZESTĘPSTWEM

Artykuł 207 Kodeksu Karnego stanowi:
§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny i fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

FORMY PRZEMOCY

RODZAJE PRZEMOCY

KATALOG ZACHOWAŃ

PRZEMOC FIZYCZNA

popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy,
itp.

PRZEMOC PSYCHICZNA

wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb,
itp.

PRZEMOC EKONOMICZNA

odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny,
itp.

PRZEMOC SEKSUALNA

wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych partnera,
itp.ASPEKTY PRZEMOCY

- jest procesem, gdyż nie pojawia się znienacka i tworzy cykle,
- ma tendencje do powtarzania się i rzadko jest jednorazowym epizodem,
- toczy się w wymiarze dominacji i uległości, gdyż osoba stosująca przemoc dąży do uzyskania totalnej dominacji nad osobą doznającą przemocy,
- nie jest zjawiskiem niezależnym od udziału człowieka, co oznacza, iż jest on zdolny do radzenia sobie ze złością, która czyni go sprawcą („nie mogę, to jest silniejsze ode mnie”, używane przez sprawców jest maską dla „nie chcę”),
- odpowiedzialność zawsze jest po stronie sprawcy niezależnie od tego, co zrobiła ofiara,
- jest często rozpaczliwym zagłuszaniem poczucia niemocy,
- niektóre przejawy grożenia przemocą są w istocie aktami przemocy.

MITY O PRZEMOCY

„Klapsy nie są przemocą”
„Przemoc występuje tylko w środowiskach patologicznych”
„Prawdziwa przemoc zdarza się rzadko”
„Ofiara przemocy zwykle ma to, na co zasłużyła”
„Przemoc jest chwilową utratą kontroli nad sobą”
„Niektóre ofiary lubią być bite”

FAZY CYKLU PRZEMOCY 

Zdecydowana większość ofiar nie doświadcza przemocy w sposób ciągły. Przemoc ma bowiem cykliczny charakter. W cyklu przemocy występują trzy niezależne fazy, zmienne pod względem swej intensywności i czasu trwania:

1.faza narastania napięcia (inaczej tworzenia i budowania napięcia) to pierwsza faza cyklu,
2.faza gwałtownej przemocy (inaczej wybuchu, incydentów bicia) to druga faza: agresja w tej fazie może być zagrażająca dla zdrowia i życia ofiary, moment zakończenia aktu przemocy zależy wyłącznie od sprawcy i nie ma żadnego związku z zachowaniem „ofiary” (sygnały jej bólu i cierpienia nie wyciszają agresji),
3.faza „miodowego miesiąca” (inaczej uspokojenia i miłości) to trzecia faza w czasie, której sprawca między innymi często obiecuje, że już nigdy więcej nie skrzywdzi ofiary lub po prostu zachowuje się jakby przemoc nigdy nie miała miejsca; faza ta jest przemijająca i rozpoczyna się znowu faza narastania napięcia.

Faza „miodowego miesiąca” zatrzymuje ofiarę w sytuacji przemocy, bo łatwo pod jej wpływem zapomnieć o koszmarze pozostałych dwóch faz. Prawdziwe zagrożenie, jakie niesie ze sobą ta faza jest związane z tym, że przemoc w następnym cyklu zazwyczaj jest gwałtowniejsza i za każdym razem narasta. Jeśli już raz doszło do użycia przemocy, będzie się ona powtarzać dopóki nie zostanie przerwana, najczęściej przez interwencję z zewnątrz.

OBJAWY PRZEMOCY

1. Objawy fizyczne:
- sińce i obrzęki na twarzy, ramionach, klatce piersiowej, plecach, pod pachami, po wewnętrznej stronie ud i ramion;
- otarcia naskórka po wewnętrznych stronach kończyn, pod pachami, na żebrach, na plecach;
- krwawe pręgi i regularne przebarwienia skóry na plecach, pośladkach, na nogach, stopach, dłoniach, krwawe plamy na bieliźnie;
- nietypowe ślady po oparzeniach np. po gaszeniu papierosa;
- rany cięte, kłute, szczególnie w okolicach innych niż stopy i dłonie;
- blizny na ciele, na głowie, ubytki włosów;
- widoczna trudność w chodzeniu i siadaniu, wrażliwość na dotyk;
- otwarte rany w nietypowych miejscach, zakażenia, infekcje;
- częste złamania kości;
- reakcje regresyjne np. brak kontroli fizjologicznej u dziecka powyżej 4 roku życia (brudzenie bielizny, moczenie się, torsje), podkradanie rzeczy innym;
- reakcje kompulsywne np. obgryzanie paznokci, obżarstwo, w przypadku dzieci ssanie palca;
- skarżenie się na częste bóle głowy lub brzucha.

2. Objawy emocjonalne:
- wzrost napięcia emocjonalnego;
- wzmożona czujność, niezdolność do rozluźnienia;
- wzrost lęku i niepokoju;
- brak żywej reakcji w sytuacjach emotogennych np. w przypadku skaleczenia czy zabiegu medycznego, brak reakcji bólowej w sytuacji, która u innej osoby wywołuje nawet płacz;
- niska samoocena, poczucie niższej wartości, poczucie opuszczenia, odrzucenia, wycofanie, skłonność do izolacji;
- chroniczny smutek, poczucie odrętwienia, depresja;
- wzrost natręctw, tików, zachowań kompulsywnych tj. sprawdzanie zapachów, unikanie niektórych pomieszczeń, porządkowanie swoich rzeczy itd.;
- tłumiony płacz bądź ciche popłakiwanie w ukryciu;
- zmienność nastrojów, przeskoki od euforii do rozpaczy, płaczliwość, słaba kontrola emocji, impulsywność;
- problemy w rozwoju poczucia własnej tożsamości.

3. Objawy społeczne:
- nieufność wobec innych, niekomunikatywność;
- nieumiejętność nawiązywania kontaktów, podtrzymania więzi, pozyskania przyjaciół;
- niekontrolowane wybuchy złości, wrogość;
- wzrost irytacji w przypadku różnych trudności;
- wyuczona bezradność, nieumiejętność radzenia sobie z codziennymi zadaniami np. ze zdyscyplinowaniem dziecka, załatwianiem spraw w urzędach, utrzymaniem pracy;

W przypadku dzieci dodatkowo są to:
- bójki z innymi dziećmi, wzrost agresywności w sytuacjach niekontrolowanych lub niezagrożonych kara;
- zobojętnienie na karę;
- drażliwość, złośliwość, hałaśliwość w zabawach grupowych;
- kurczowe trzymanie się rodzica w przypadku małego dziecka;
- uzależnienie od agresora;
- ucieczki z domu;
- „bezinteresowne” niszczenie sprzętów i przedmiotów;
- krnąbrność i negatywne nastawienie;
- nieposłuszeństwo dziecka wobec większości osób, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia.

4. Objawy emocjonalne wskazujące na wykorzystanie seksualne dziecka:
- seksualizacja kontaktów międzyludzkich;
- młodzieńcza depresja;
- dawanie do zrozumienia, ze ma się jakąś tajemnicę;
- niepowodzenia w nauce;
- problemy psychiatryczne dziecka;
- próby samobójcze;
- ucieczki z domu;
- przesadne unikanie płci sprawcy przemocy;
- świadomość seksualna przesadnie wykraczająca poza poziom dojrzałości dziecka;
- częste lub szczegółowe poruszanie spraw seksu w rozmowie lub zabawie.

SPRAWDŹ CZY DOZNAJESZ PRZEMOCY

Czy zdarza Ci się, że ktoś bliski:
Popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie?
Traktuje Cię w sposób, który Cię rani?
Obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?
Zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają?
Nie pozwala Ci widywać się z przyjaciółmi i rodziną?
Grozi, że Cię zabije lub zrani?
Zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić? Niszczy Twoją własność?

Jeśli odpowiedziała(e)ś twierdząco choć na jedno pytanie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.
Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie. Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości, aby być ofiarą przemocy domowej.
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Masz prawo szukać specjalistycznej pomocy.
Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.

Źródła, tekst w całości pochodzi z:
1. Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn .zm.)
1.U Nowakowska., Przemoc kobiet w rodzinie, Warszawa 2008.
2.Kodeks karny ( Dz. U. z 1997 r. Nr. 88, poz. 553 z późn. zm.)
3.Strona internetowa Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” : http://www.pismo.niebieskalinia.pl
4.E. Bilska, T. Bulenda, I. Pospiszyl, Razem przeciw przemocy, Wyd. Żak, Warszawa 1999.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

12 maja 2011 r. zarządzeniem Nr 14/2011 Wójt Gminy Jordanów powołał 6-cio osobowy Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Pierwsze posiedzenie inaugurujące działalność Zespołu odbyło się 24 maja br. Głównymi punktami spotkania było przedstawienie aktów prawnych, według których podejmowane są działania na rzecz przeciwdziałania przemocy, przedstawienie skali zjawiska przemocy na terenie Gminy Jordanów oraz wybór przewodniczącego Zespołu, którym została Łabędzka Katarzyna. Zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zostały podpisane przez członków Zespołu oświadczenia o zachowaniu poufności powziętych informacji, danych uzyskanych przy realizacji zadań.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kuratorów Sądowych. Celem działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest strategiczne ukierunkowanie działań dotyczących przeciwdziałania przemocy, usprawnienie przepływu informacji a także zintegrowanie i koordynowanie działań instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Informacja

W dniu 22.06.2011r. w Suchej Beskidzkiej zawarte zostało porozumienie pomiędzy Powiatem Suskim a Gminą Jordanów dotyczące usprawnienia wykonywania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej na rzecz mieszkańców Gminy Jordanów. Porozumienie określa zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej mające na celu udostępnienie osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy specjalistycznych form pomocy. Działania te podejmowane będą we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem, służbą zdrowia, instytucjami oświaty oraz innymi organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia interdyscyplinarnego systemu pomocy.

Dokumenty:
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie_2018.pdf
Sprawozdanie-Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf
Konkurs 2017 - stosujac przemoc pokazujesz niemoc.pdf
Konkurs regulamin 2017.doc
Protokól z posiedzenia komisji konkursowej.pdf
Konkurs szkoła bez przemocy2.doc
Konkurs szkoła bez przemocy1.doc
Konkurs plastyczny-rozdanie nagród.doc
Konkurs "Szkoła bez przemocy"
Harmonogram dyżurów specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Porozumienie
Ustawa o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (pdf 12MB)
Uchwała i Zarządzenie
Wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.
BAZA TELEADRESOWA
Plakat przemoc
Ulotka Przemoc 1
Ulotka Przemoc 2